Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Opisi zavarovanj kreditov za podjetja – ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja – ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

11.11.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) nudi sekundarne finančne vire za mikro in mala podjetja oziroma posojila/kredite za podjetja, v skladu z naložbeno strategijo predvsem za:

–          financiranje obratnega kapitala,

–          nabavo materiala,

–          izboljšanje likvidnosti podjetja,

–          financiranje investicij v osnovna sredstva,

–          financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,

–          poplačilo dolgov ali blokad,

–          poplačilo DDV-ja,

–          itd.

 

 

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na trgu predstavlja sekundarni dolžniški finančni vir oz. način financiranja. Iz tega razloga podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami. To pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

 

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta.

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja (nepremičnina ali premičnina – stroji ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd..

 

 

 

Za več informacij nas kontaktirajte na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja - ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja – ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

 

 

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja

1. Zastava nepremičnine (hipoteka)

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se stanovanjska ali poslovna nepremičnina, vpisana v zemljiško knjigo.
 • Nepremičnina stoji na območju Republike Slovenije (izjemoma je sprejemljiva nepremičnina v tujini).
 • Predmet zastave je izjemoma lahko tudi nepremičnina, ki se kupuje s sredstvi kredita.
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti nepremičnino.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi nepremičnine.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v zemljiško knjigo.
 • Nepremičnina mora biti škodno zavarovana in zavarovalna polica vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:

 • zemljiškoknjižni izpisek, star največ 7 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini;
 • cenitveno poročilo pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin (skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti) oziroma kupoprodajna pogodba.

2. Zastavna pravica na premičnini

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se premično premoženje (vozila, stroji, naprave, oprema itd.), če ga banka oceni kot primerno.
 • Premičnina sme biti ob zastavi stara največ tri leta in biti največ 50-odstotno amortizirana.
 • Predmet zastave je izjemoma lahko tudi premičnina, ki se kupuje s sredstvi kredita.
 • Premičnina mora biti bremen prosta (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti premičnino.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi premičnine.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v register neposestnih zastavnih pravic na premičninah, ki ga vodi AJPES.
 • Premičnina mora biti škodno zavarovana in zavarovalna polica vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:

 • poročilo o oceni tržne vrednosti premičnine (skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti) oziroma kupoprodajna pogodba.

3. Zastava vrednostnih papirjev

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavijo se domači ali tuji tržni vrednostni papirji (delnice in obveznice), katerih izdajatelje banka oceni kot primerne.
 • Vrednostni papirji morajo biti bremen prosti (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti vrednostne papirje.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi vrednostnih papirjev.
 • Zastavna pravica banke se vpiše v register vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Potrebna dokumentacija:

 • Izpis o stanju in vrsti vrednostnih papirjev iz registra KDD (ne starejši od 3 dni) ali drugo ustrezno potrdilo.

4. Zastava poslovnega deleža

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se poslovni delež v podjetju, če ga banka oceni kot primernega.
 • Poslovni delež, ki je predmet zastave, mora biti bremen prost (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj mora biti lastnik poslovnega deleža.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi poslovnega deleža.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v sodni register.

Potrebna dokumentacija:

 • Izpis iz Poslovnega registra pri AJPES (ali ažuren izpis iz drugega ustreznega registra, skladno z lokalno zakonodajo, če gre za zastavo kapitalskega deleža v tujini) s podatki o višini zastavljenega deleža;
 • Statut družbe, iz katerega so razvidne morebitne omejitve glede zastave/odsvojitve deležev.

5. Zastava terjatev

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavijo se nezapadle, neplačane terjatve dolžnikovih dolžnikov, če jih banka oceni kot primerne (bonitetni dolžniki).
 • Terjatve morajo biti bremen proste (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi terjatev.
 • Če banka oceni, da je potrebno, se vknjižba zastavne pravice banke izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Potrebna dokumentacija:

 • Fakture, kupoprodajne pogodbe itd., iz katerih so razvidni tip terjatev, vrednost terjatev in njihova zapadlost.

6. Zastava bančne vloge

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se varčevanje ali depozit NLB, sklenjen v domači ali tuji valuti, z rokom dospelosti, daljšim od dospelosti naložbe, ki jo zavarujemo.
 • Za zastavo so primerne novosklenjene bančne vloge (sklenjene le zaradi zavarovanja kredita) in obstoječe bančne vloge.
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti bančno vlogo.
 • Zavarovanje se vzpostavi s sklenitvijo zastavne pogodbe.

Potrebna dokumentacija

 • Ob zastavi obstoječih vlog se predloži varčevalna pogodba oziroma pogodba o vezavi depozita.

7. Poroštvo

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Porok je lahko fizična ali pravna oseba, ki s poroštvom prevzame obvezo za izpolnitev obveznosti dolžnika (kreditojemalca) in ga banka oceni kot primernega.
 • Zavarovanje se vzpostavi s podpisom poroštvene izjave in predložitvijo menic.

8. Garancija

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Stranka predloži garancijo druge banke, zavarovalnice, države ali za banko sprejemljive razvojne agencije (npr. Slovenski podjetniški sklad).

Potrebna dokumentacija:

 • Pogodba o izdaji garancije, iz katere je razvidno, da je upravičenec NLB d.d.

9. Zavarovanje pri zavarovalnici

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zavarovanje kredita se izvede pri zavarovalnici, s katero ima banka sklenjeno pogodbo o zavarovanju kreditov.
 • Zavarujejo se le krediti, ki so skladni s pogoji zavarovalnice. Zavarovalnica banki izstavi potrdilo o prevzemu kredita v zavarovanje.
 • Prijavo kredita v zavarovanje izvede banka, kreditojemalec pa zavarovalnici poravna zavarovalno premijo.

Lastnosti

 • Ponudba v domači ali tuji valuti.
 • Odplačilna doba od 31 dni do enega leta.
 • Mogoča večkratna črpanja in vračanja glede na vaše potrebe.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko.
 • Nenamenska poraba sredstev.

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zavarovanjem pri zavarovalnici.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev in
 • drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.