Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN POSOJILA TER KREDITI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA

POSOJA DENARJA IN POSOJILA TER KREDITI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA

06.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Navodilo za izdelavo finančne priloge k poslovnemu načrtu
 
I. PREDSTAVITEV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA
Računalniški program je izdelan v Microsoft Excel in pravilno deluje v verzijah Excel 2000, XP, 2003, 2007 in 2010. V starejših verzijah Excel ta program na deluje.
Celoten program je vsebinsko razdeljen na 13 delovnih listov:

 • 8 modrih delovnih listov – vnosi podatkov in
 • 5 rumenih delovnih listov – rezultati vnosov.
Program je sestavljen tako, da se vrednostna ocena načrtovane investicije prikaže v različnih tabelah. Računalniški program samodejno izdela računovodske in finančne izkaze bodočega poslovanja in sicer:

 • bilanco stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz denarnih tokov in
 • kazalnike poslovanja.
Rezultati bodočega poslovanja po izvršeni investiciji se lahko razberejo iz bilance in izkazov. Ali bo samostojni podjetnik lahko povrnil kreditna sredstva Sklada in/ali drugih finančnih institucij, pa se razbere iz izkaza denarnih tokov: List 6. Denarni izid, poglavje Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV, točka 1. Denarni izid v obdobju.
II. OSNOVNI NAPOTKI ZA DELO S PROGRAMOM
Podatke vnašajte izključno v modre celice (polja), bele in rumene celice so zaklenjene in vsebujejo formule, ki so potrebne za izračune.

Ob posameznih celicah so vgrajena dodatna podrobnejša navodila, pojasnila in priporočila (označena so z rdečim trikotnikom v desnem zgornjem kotu celice), ki jih odpirate s klikom na miško.

Z modro barvo so označeni delovni listi, ki zahtevajo vnos podatkov, z rumeno barvo pa so označeni delovni listi na katerih so avtomatsko prikazani rezultati vašega vnosa.

Premik iz enega na drugi delovni list računalniškega programa je možen s klikom na modro puščico v zgornjem delu zaslonske slike, s klikom na naslov delovnega lista v Kazalu poslovnega načrta ali pa s klikom na delovne liste v spodnji vrstici zaslonske slike.
Vse denarne vrednosti vnašate v tabele v EUR, brez centov.
Vaše vnose shranjujte sproti in obvezno, ko zapuščate program.
III. PRIPOROČAMO NASLEDNJI VRSTNI RED VNOSA PODATKOV
1. (List 1.1. Bilanca stanja in List 1.2. Izkaz poslovnega izida) BILANČNI PODATKI PRETEKLEGA POSLOVANJA PODJETNIKA (v EUR)
V kolikor je samostojni podjetnik že posloval v preteklosti, s kljukico potrdite, da sta bili na AJPES poslana/predana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto (če je samostojni podjetnik začel poslovati v preteklem letu) oziroma bilanca stanja in izkaz poslovnega izida tudi za predpreteklo leto (če je samostojni podjetnik že posloval v predpreteklem letu). V  celice, ki se bodo samodejno s klikom in prikazom kljukice za izbrano leto obarvale v modro barvo, prepišite podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki ste jih (ali jih boste) poslali na AJPES. V primeru, da gre za novo registriranega samostojnega podjetnika v tekočem letu, ostajata lista 1.1. Bilanca stanja in 1.2. Izkaz poslovnega izida prazna, celice so obarvane belo, so zaklenjene in zato ne omogočajo vpisovanja zneskov.
Bodite pozorni: če po vnosu podatkov odstranite kljukico, se podatki izbrišejo in je potreben ponovni vnos!
2. (List 2. Investicija) INVESTICIJA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE
V tabelo (2.1.) Investicija vnesite podatke o načrtovani višini celotne investicije. Opredeliti morate načrtovano porabo denarnih sredstev za investicijo. Posebej vnesite znesek porabe sredstev v tekočem letu in posebej znesek morebitne porabe sredstev v prihodnjem letu. Skupni znesek porabe denarnih sredstev za investicijo izračuna program. Načrt porabe sredstev in rok zaključka investicije morajo biti usklajeni. Kot pripomoček je dodana vrstica, ki opozarja na neustrezen datum zaključka investicije, ki se pojavlja dokler vnesen mesec in leto zaključka investicije ne ustrezata načrtu porabe sredstev.
V tabelo (2.2.) Viri financiranja investicije vnesite podatke, s kakšnimi viri boste financirali investicijo. Opredeliti je potrebno časovni načrt pridobitve virov financiranja investicije na enak način, kot v tabeli (2.1.) Investicija. Načrt porabe sredstev in Načrt zagotavljanja virov morata biti vrednostno in časovno popolnoma usklajena. Kot pripomoček je dodana vrstica NEUSKLAJEN SALDO (VIRI – INVESTICIJA), ki se pojavlja dokler nista salda izenačena na nulo.
V kolikor nameravate sodelovati na razpisih Sklada (in/ali drugih institucij) za pridobitev subvencije, izpolnite tabelo (2.3.) Subvencija in vnesite načrtovane zneske v tistem letu, v katerem bo investicija končana in izpolnjeni pogoji za nakazilo subvencije na vaš transakcijski račun.
3. (List 3.1. Prodaja) OCENA BODOČEGA POSLOVANJA PODJETNIKA
Vsebinsko je ta točka razdeljena na šest poglavij in štiri Delovne liste:

 • Prodaja in prihodki iz poslovanja (Delovni list 3.1. Prodaja),
 • Stroški poslovanja/poslovni odhodki (Delovni list 3.2. Stroški),
 • Kratkoročna sredstva (Delovni list 3.3. Kratkoročna sredstva) ter
 • Finančne in poslovne obveznosti (Delovni list 3.4. Obveznosti).
Načrtovanje in vnašanje posameznih postavk bodočega poslovanja pa je odvisno od tega, ali je samostojni podjetnik v preteklem letu že posloval (kljukica za preteklo leto na listu 1.1. Bilanca stanja).
V tabele v poglavju (3.1.) Prodaja in prihodki iz poslovanja je možno vnesti podatke o količinskem in cenovnem načrtu prodaje za naslednja štiri leta ter podatke o doseženi prodaji v preteklem letu (v primeru, da je podjetje že poslovalo) po vrsti ali skupini proizvodov, blaga in storitev. Ločeno je potrebno prikazati prodajo na domačem trgu, prodajo na trgu EU in prodajo na trgu izven EU. Program omogoča vpisovanje količin in cen za vsako načrtovano leto. Omogoča tudi avtomatsko spreminjanje načrta z vnosom številke planiranega % povečanja (+) ali zmanjšanja (-) količine in s tem vrednosti prodaje v posameznem letu, glede na stanje v predhodnem letu. V  primeru načrtovanja prodaje v % na predhodno leto je obvezno potrebno klikniti Enter.
Načrtovano izplačilo subvencije Sklada se v točko (E.) Drugi poslovni prihodki/subvencija prenaša avtomatsko. Iz tabele (2.3.) Subvencija se prenaša načrtovan znesek za stroške obratnih sredstev. Iz tabele (3.6.) Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (subvencije) se prenaša izračunan znesek Drugi poslovni prihodki.
4. (List 3.2. Stroški) STROŠKI POSLOVANJA (POSLOVNI ODHODKI)
Načrtovani bodoči stroški poslovanja so vsebinsko razdeljen na tri sklope:

 • STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (3.2.1.),
 • AMORTIZACIJA (3.2.2.) in
 • STROŠKI DELA (3.2.3.).

 

Stroške, ki jih je možno planirati (modre celice) je potrebno oceniti čim bolj realno, glede na obseg proizvodnje oziroma storitev.

V tabeli (3.2.1.) Stroški blaga, materiala in storitev program samodejno izračuna (ovrednoti) bodoče variabilne stroške poslovanja (Nabavna vrednost prodanega blaga – postavka A)  glede na procent rasti prihodkov iz prodaje tabele (3.1), v primeru, da obstajajo podatki za preteklo leto. Program omogoča tudi vnos popravka nabavne vrednosti prodanega blaga in popravka vrednosti skupnih stroškov porabljenega materiala. V primeru vnosa je obvezna obrazložitev v točki 7. Obrazložitve k finančni prilogi poslovnega načrta v tekstualnem delu poslovnega načrta.
Pri stroških storitev je možen vnos podatka za vsako planirano leto. Program omogoča avtomatsko spreminjanje načrtovanih vrednosti v % spremembe glede na višino stroškov v predhodnem letu s klikom na »Enter«.
Če podatkov o stroških za preteklo leto ni, nudi program možnost ročnega vnosa načrtovanih vrednosti za vse vrste stroškov.
V postavko (E.) Drugi poslovni odhodki, ki zajema stroške štipendij, nagrade dijakom in študentom na praksi ter stroške dolgoročnih rezervacij vpisujete načrtovane zneske sami v modre celice.
V tabeli (3.2.2.) Amortizacija je načrtovana višina stroška amortizacije v naslednjih štirih letih za obstoječa osnovna sredstva enaka višini povprečne amortizacije v preteklih dveh letih ali višini stroška amortizacije v preteklem letu (če samostojni podjetnik posluje samo eno leto) in jo izračuna program samodejno.
Amortizacija novo nabavljenih osnovnih sredstev iz investicije se prav tako samodejno programsko izračuna po amortizacijskih stopnjah, ki  so prikazane v tabeli “Letne amortizacijske stopnje v % po katerih se izračunava amortizacija”. Višina stopenj je določena v višini, ki jo opredeljuje 33. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije štev. 117 dne 16.11.2006. Mogoče je spreminjati zgolj amortizacijsko stopnjo za poslovne prostore/zgradbe. Vnos je omejen na vrednosti med 3% in 6%.
Načrtovana višina stroškov amortizacije je analitično prikazana za vsako leto posebej. Strošek amortizacije za nabavljena osnovna sredstva iz točke »2.1. Investicija« se obračuna za sorazmerni del poslovnega leta, od višine načrtovanega zneska iz »Načrt porabe sredstev« glede na mesec zaključka investicije.
Na podlagi predhodno izračunanih podatkov se v tabeli »Stanje na dan 31.12. leta v EUR« programsko izračunajo in prikažejo vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po stanju konec vsakega načrtovanega leta.
Pod točko (3.2.3.) Stroški dela se programsko izračunajo skupni stroški dela vseh zaposlenih kot končen rezultat predhodnih vnosov, na osnovi stroškov dela za preteklo leto in načrtovanega števila novo zaposlenih v naslednjih obdobjih. Potrebno je opredeliti (vpisati število) v katerem mesecu in letu boste nove delavce zaposlili.

V postavko »A. Povprečna neto plača zaposlenih« je potrebno vnesti načrtovano višino povprečne neto plače, ki jo bo samostojni podjetnik dosegal z vsemi zaposlenimi delavci (obstoječi in novo zaposleni) v EUR. Program sam izračuna povprečno bruto plačo in prišteje povprečne druge stroške iz dela. Osnova temu izračunu so doseženi drugi stroški dela za preteklo leto (malica, regres za letni dopust, prevozi na delo). V primeru, da podatkov za preteklo leto ni (novoustanovljen samostojni podjetnik brez bilančnih podatkov za preteklo leto), je potreben še ročen vnos načrtovanih stroškov v EUR.

5. (List 3.3. Kratkoročna sredstva) KRATKOROČNA SREDSTVA 
Načrtovana kratkoročna sredstva so vsebinsko razdeljena na dva dela:

 • Zaloge in
 • Poslovne terjatve (kupci).
V tabeli (3.3.1.) Zaloge program samodejno izračuna povprečni čas vezave zalog za preteklo leto v dnevih, v primeru, da obstajajo podatki o zalogah za pretekla leta. Izračunani podatek se upošteva pri načrtovanju zalog za prihodnja štiri leta.
Program izračuna koeficient obračanja zalog v načrtovanih letih, stanje zalog ob koncu načrtovanih let in potrebno višino sredstev za financiranje zalog v načrtovanem letu.
V primeru, da ni podatkov o zalogah v preteklem letu, je potreben ročni vnos podatka o načrtovanih dnevih vezave zalog v tekočem letu. Ostale koeficiente in stanja izračuna program samodejno.
V tabeli (3.3.2.) Poslovne terjatve (kupci) program samodejno izračuna povprečni čas vezave kratkoročnih terjatev za preteklo leto v dnevih v primeru, da obstajajo podatki o terjatvah za pretekla leta. Izračunani podatek se upošteva pri načrtovanju vrednosti kratkoročnih terjatev za prihodnja štiri leta.
Program samodejno izračuna koeficient obračanja kratkoročnih terjatev v načrtovanih letih, stanje kratkoročnih terjatev ob koncu načrtovanih let in potrebno višino sredstev za financiranje terjatev v načrtovanem letu.
V primeru, da ni podatkov o kratkoročnih terjatvah v preteklem letu, je potreben ročni vnos podatka o načrtovanih dnevih vezave kratkoročnih terjatvah v tekočem letu. Ostale koeficiente in stanja izračuna program samodejno.
V postavko (C.) tabele (3.3.2.) Stanje dolgoročnih poslovnih terjatev na dan 31. 12. je potrebno načrtovane zneske ročno vnašati v modre celice. Postavka pomeni načrtovane terjatve za dogovorjena dolgoročno odložena plačila kupcev (rok plačila več kot eno leto), ki jih zaradi specifičnosti ni mogoče samodejno izračunati.
V posebni tabeli je potrebno predstaviti kratkoročne poslovne terjatve po kupcih glede na stanje terjatev na zadnji dan preteklega leta. Kupce razvrstite padajoče glede na stanje kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 31.12. preteklega leta.
6. (List 3.4. Obveznosti)  FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
Načrtovane finančne in poslovne obveznosti so vsebinsko razdeljene na šest sklopov:

 • (1.) POSLOVNE OBVEZNOSTI (DOBAVITELJI),
 • (2.) IZRAČUN PRESEŽKA/PRIMANJKLJAJA POTREBNIH OBRATNIH SREDSTEV,
 • (3.) FINANČNE OBVEZNOSTI – POSOJILA,
 • (4.) DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI – FINANČNI LEASING,
 • (5.) PODJETNIKOV KAPITAL in
 • (6.) DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (SUBVENCIJE).
V tabeli (3.4.1.) Poslovne obveznosti (dobavitelji) se v primeru, da obstajajo podatki za preteklo ali pretekli leti, samodejno izračuna (v dnevih) povprečni čas vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti v preteklem letu. Podatek se uporabi za načrtovanje obveznosti v prihodnjih štirih letih.
Program samodejno izračuna koeficient obračanja obveznosti v načrtovanih letih, stanje kratkoročnih obveznosti ob koncu načrtovanih let in vrednost dobav, ki jih financirajo dobavitelji v načrtovanem letu.
V primeru, da ni podatkov o obveznostih iz preteklega ali preteklih let, je potreben ročen vnos podatka  o načrtovanih dnevih vezave kratkoročnih obveznosti v tekočem letu. Na osnovi tega podatka program  samodejno izračuna ostale postavke.
V postavko C tabele (3.4.1.) Stanje dolgoročnih poslovnih obveznosti, je potrebno načrtovane zneske ročno vnašati v modre celice. Postavka pomeni planirano stanje obveznosti za dogovorjena dolgoročno odložena plačila dobaviteljem (z rokom plačila več kot eno leto).
V posebni tabeli je potrebno predstaviti kratkoročne poslovne obveznosti po dobaviteljih glede na stanje terjatev na zadnji dan preteklega leta. Dobavitelje razvrstite padajoče glede na stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31.12. preteklega leta.
V tabeli (3.4.2.) Izračun presežka/primanjkljaja potrebnih obratnih sredstev za financiranje zalog, kratkoročnih poslovnih terjatev in kratkoročnih poslovnih obveznosti program samodejno prikaže negativen ali pozitiven saldo med potrebno višino sredstev za financiranje zalog in kupcev ter višino dobav, ki jo financirajo dobavitelji.

Pozitiven saldo pomeni, da niso samo zaloge in terjatve do kupcev podjetja financirane s strani dobaviteljev, ampak še druga obratna sredstva samostojnega podjetnika.

V točki (3.4.3.) Finančne obveznosti – posojila je potrebno v modre celice tabele »Stanje najetih posojil na da 31.12. preteklega leta« vnesti podatke o višini dolga posameznega posojila na dan 31. 12. preteklega leta, obrestno mero, število obrokov (mesecev) do dokončnega odplačila dolga  in število mesecev morebitnega moratorija na odplačilo posojila.

V modre celice tabele »Načrtovana nova posojila« je potrebno za dolgoročna posojila vnesti le podatke o višini obrestne mere, mesec in leto porabe, število obrokov v mesecih in število mesecev moratorija, ker so višine glavnic prenesene iz tabele 2.2. Viri financiranja investicije. Za kratkoročna posojila je možno vnesti tudi višino glavnice, saj so ta posojila namenjena financiranju tekočega poslovanja podjetnika.

Na podlagi teh podatkov program samodejno izračuna in prikaže stanje posojil konec načrtovanega leta, višino odplačil glavnic posojil in plačil obresti v načrtovanem letu.

 

OPOZORILO UPORABNIKU:

Za izračun planiranih odplačil kreditov in obresti so obvezni vsi navedeni podatki! V nasprotnem primeru program ne upošteva posojil kot virov financiranja investicije!

V točki (3.4.4.) Dolgoročne poslovne obveznosti – finančni leasing je potrebno v modre celice vnesti podatke o stanju glavnice dolga posamezne leasing pogodbe na dan 31. 12. preteklega leta, obrestno mero, število mesečnih obrokov do dokončnega odplačila dolga in število preostalih mesecev morebitnega moratorija iz sklenjenih leasing pogodb v preteklem letu. Na podlagi teh podatkov program samodejno izračuna in prikaže stanje leasinga konec načrtovanega leta, višino odplačil glavnic leasinga in plačil obresti v načrtovanem letu.

 

OPOZORILO UPORABNIKU:

Za izračun planiranih odplačil kreditov in obresti so obvezni vsi navedeni podatki! V nasprotnem primeru program ne upošteva posojil kot virov financiranja investicije!

V tabeli (3.5.) Podjetnikov kapital program samodejno, na podlagi predhodno vnesenih podatkov, izračuna in prikaže stanje podjetnikovega kapitala konec načrtovanega leta.
V tabeli (3.6.) Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (subvencije) program samodejno, na podlagi načrtovanih subvencij za materialne in nematerialne investicije v točki 2.3. Subvencija, izračuna in prikaže višino drugih poslovnih prihodkov v posameznem planiranem letu.
7. (List 4. Poslovni izid)  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA BODOČEGA POSLOVANJA PODJETNIKA
Program samodejno izdela izkaz poslovnega izida za prihodnja štiri leta.
8. (List 5. Bilanca stanja) BILANCA STANJA BODOČEGA POSLOVANJA PODJETNIKA
Program samodejno izdela bilanco stanja za prihodnja štiri leta.
9. (List 6. Denarni izid) IZKAZ DENARNIH TOKOV BODOČEGA POSLOVANJA PODJETNIKA
Program samodejno izdela izkaz denarnih tokov za prihodnja štiri leta na podlagi denarnih tokov pri poslovanju, naložbenju (investiranju) in financiranju, ter izračuna in prikaže pozitiven ali negativen denarni izid v vsakem letu. Pri posameznih postavkah so, zaradi vizualne preglednosti, prejemki prikazani v črni barvi kot plus, izdatki so prikazani v rdeči barvi s predznakom minus.

Kadar je vsaj v enem letu denarni izid (podatek Č.1. Denarni izid v obdobju) negativen, se samodejno izpiše opozorilo uporabniku: “Podjetnik izkazuje v določenih letih negativen denarni izid, kar pomeni, da v teh letih ni sposoben poravnati svojih obveznosti.”

Opozorilo pomeni, da načrtovana finančna konstrukcija investicije in/ali načrtovano financiranje tekočega poslovanja ne zadošča in je potrebno planirati dodatne vire s kratkoročnimi posojili v točki 3.4.3. v tabeli Načrtovana nova posojila.

10. (List 7. Kazalniki) KAZALNIKI POSLOVANJA
Program samodejno izračuna izbranih štirinajst osnovnih kazalnikov za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti samostojnega podjetnika.
11. (List Naslov) NASLOV
Za primerno zunanjo podobo in korektno informacijo, je potrebno vnesti polni naziv samostojnega podjetnika in pregled sodelujočih pri izdelavi, ki jamčijo za pravilnost in korektnost načrtovanih zneskov.
S klikom na »DA« ali »NE« morate, pred tiskanjem poslovnega načrta, odgovoriti na vprašanje: Želite na izpisu poslovnega načrta napis “Poslovna tajnost”?

S klikom na »DA« se bo na listih z načrtovanimi podatki izpisal pod številko strani napis “Poslovna skrivnost”.

S klikom na »NE« napis “Poslovna skrivnost” ne bo izpisan nikjer.

12. (List Kazalo) KAZALO
Točke kazala pregledno povzemajo predstavljene vsebine finančnega dela poslovnega načrta samostojnega podjetnika.
IV. TISKANJE PRILOGE
PRILOGE se lahko natisnejo v celoti na listu 7. Kazalniki oziroma na Listu Kazalo s klikom na polje “Natisni poslovni načrt” ali pa delno po posameznih delovnih listih oziroma tabelah (Datoteka >> Natisni).
Pred tiskanjem se vam lahko pojavi pogovorno okno z besedilom: Na naslovni strani niste odgovorili ali želite imeti na izpisu napis “Poslovna skrivnost”.

Program vam samodejno odpre List Naslov.

S klikom na »DA« ali »NE« morate, pred tiskanjem poslovnega načrta, odgovoriti na vprašanje: Želite na izpisu poslovnega načrta napis “Poslovna tajnost”?

S klikom na »DA« se bo na listih z načrtovanimi podatki izpisal pod številko strani napis “Poslovna skrivnost”.

S klikom na »NE« napis “Poslovna skrivnost” ne bo izpisan nikjer.

V. PRAVICA UPORABE
Program Poslovni načrt (finančni del) je pripomoček javnega značaja, ki je last Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo in je avtorsko zaščiten. Uporablja in reproducira se lahko le v neposlovne namene (za lastne potrebe podjetnic in podjetnikov), pri čemer mora ohraniti navedena opozorila o avtorskih pravicah. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanje uporabe tretjim osebam (na primer reproduciranje v knjigi, objava na strežniku uporabnika) so prepovedane. Na vsakem reproduciranem izvodu mora biti kot vir navedeno Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
VI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
V nobenem primeru Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo ne odgovarja kateremukoli uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (na primer izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi uporabniku nastale zaradi uporabe tega programa.
Prvi računalniški program za izdelavo finančnega dela poslovnega načrta je bil izdelan v letu 2005. V letih uporabe se je med podjetniki in podjetnicami uveljavil kot koristen pripomoček pri načrtovanju poslovanja, sprejemljiv tako za poslovne banke kot za druge koristnike finančnih načrtov podjetij. Iz izkušenj z uporabo programa ugotavljamo, da zaradi velike mere samodejnosti (avtomatizma) pri izdelavi finančnega načrta, program zadovoljuje veliko večino mikro, malih in srednje velikih podjetnikov – vseh pa žal ne. V kolikor rezultati, dobljeni s tem programskim orodjem, ne dajo podobne slike poslovanja, kakor ste si jo zamislili sami, naj vam ta finančna priloga služi kot podlaga in morebiten napotek za izdelavo svojega finančnega načrta prilagojenega posebnostim v vašem poslovanju.
Vsako leto Sklad objavi novo verzijo programa za izdelavo Finančne priloge za tekoče leto koncem meseca marca tekočega leta. Postopek izdelave priloge namreč zahteva za pretekli dve leti vnos identičnih podatkov iz obrazcev Izkaz poslovnega izida in Bilanca stanja, ki so jih podjetja oddala na AJPES – rok za oddajo računovodskih izkazov je po veljavni zakonodaji 31. marec.

Med letom Sklad objavi novo verzijo programa le v primeru spremembe zakonodaje, ki je bila uporabljena v že objavljenem programu za izdelavo Finančne priloge.

Opozorilo uporabniku:

V objavljeni verziji programa je pri izračunu načrtovanih stroškov dela zaposlenih delavcev uporabljena lestvica za odmero dohodnine za leto 2012, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 105 z dne 23.12.2011.

Pri izračunu davka iz dobička je za načrtovana štiri leta uporabljena davčna stopnja v višini 20% iz 60. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 117 z dne 16.11.2006.

Če imate kljub seznanitvi z navodili težave z izdelavo poslovnega načrta, dobite dodatne informacije na Skladovi telefonski številki 02-234 12 87 – Anton Vajngerl.

 

V Mariboru, 22. marca 2012

 

Poslovne finance – Svetujemo podjetjem in podjetnikom!

V današnjem poslovnem okolju, ki zahteva od vsakega podjetnika konstantno prilagajanje in odzivanje, je čas zelo pomemben dejavnik. Čas namenjen vodenju in upravljanju lastnega podjetja, pa je za večino podjetnikov, razporejen tudi med druge, sekundarne aktivnosti, ki se ne nanašajo na osnovi posel oz. dejavnost. Med pomembnejše takšne funkcije sodi prav gotovo upravljanje podjetniških financ, ki pa jo podjetniki pogosto zanemarjajo.

V Hiši financ vam bomo pomagali pri:
 • pripravi vloge z vsemi potrebnimi prilogami za banko, pri najemu ali podaljšanju obstoječega kratkoročnega kredita,
 • pripravi vloge in poslovnega načrta za najem dolgoročnega kredita,
 • iskanju ugodnih virov financiranja in morebitnih nepovratnih sredstev (prijava na različne razpise),
 • prestrukturiranju in optimiranju vaših obstoječih kreditov, kar se največkrat izkaže za dobro, dolgoročno rešitev,
 • združitvi več kratkoročnih kreditov v en kredit, kar pomeni eno mesečno obveznost,
 • pripravi vloge za banko enkrat letno (stroški priprave dokumentacije),
 • znižanju obrestne mere, glede na obliko kredita.

Ste zaradi trenutnega gospodarskega okolja v likvidnostih težavah in le s težavo odplačujete svoje obveznosti do banke? Pomagamo vam pri:

 • izdelavi sanacijskega načrta, kot osnovi za reprogramiranje bančnih obveznosti,
 • pogajanjih z banko za izvedbo predlaganega reprograma.

S tem si zagotovite osnovo za nemoteno tekoče poslovanje, ki je predpogoj za dolgoročno stabilno delovanje vašega podjetja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.