Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

Posojila in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

18.10.2016
Namen produkta (P1TIP) je hitrejše pridobivanje bančnih kreditov MSP5+ podjetjem za izvedbo TEHNOLOŠKO INOVATIVNIH projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
 1. Oznaka produkta
  P1 TIP/garancije za tehnološko inovativne projekte s subvencijo obrestne mere za MSP5+ podjetja/
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:

  • Garancija za bančni kredit
   SPS izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo podjetja starejša od pet let pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja.
  • Subvencija obrestne mere
   Vsak kredit zavarovan z garancijo SPS-a, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker SPS subvencionira tudi obrestno mero.
 3. Namen produkta
  Namen produkta je izboljšanje dostopa MSP5+ podjetjem, ki so starejši od 5 let, do ugodnih virov dolžniškega financiranja za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Produkt P1 TIP je namenjen MSP5+ podjetjem za tehnološko inovativne projekte, ki:

  • z novimi investicijami zagotavljajo hitro rast podjetja,
  • so starejša od 5 let,
  • ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
  • zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.
 4. Končni prejemniki

  • mikro, mala in srednje velika podjetja (starejša od pet let), ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Kredit zavarovan z garancijo SPS-a je za MSP5+ ugodnejši zaradi:

  • nižje zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, zaradi pridobitve garancije SPS-a,
  • nižje obrestne mere,
  • daljše ročnosti kredita in
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
 6. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki
  • Posredniki so banke, ki podjetju odobrijo kredit.
  • Seznam sodelujočih bank je naveden v razpisu.
 7. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij
  • stroški financiranja obratnih sredstev

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 8. Osnovne značilnosti garancij
  • Višina garancije: do 80% glavnice kredita brez obresti
  • Višina kredita: do 937.500 EUR
  • Odplačilna doba: do 10 let
  • Cena kredita: Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,00%. Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.
  • Cena garancije: Provizija za odobritev in vodenje garancije se definira v javnem razpisu.
 9. Postopek pridobitve
  Podjetje obišče banko, ki sodeluje s SPS-om in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a.
  Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.
 10. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge.
  Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vir: http://www.podjetniskisklad.si/sl/component/content/article?id=24

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.