Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN KREDITI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER DRUGA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR PODJETJEM, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA, IMAJO PA USTREZNO ZAVAROVANJE

POSOJILA IN KREDITI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER DRUGA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR PODJETJEM, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA, IMAJO PA USTREZNO ZAVAROVANJE

07.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–

Enostavno in ugodno poplačajte vse svoje obveznosti
možnost poplačila obstoječih kreditov z novo najetim
odplačilne dobe do 240 mesecev
ugodna fiksna ali spremenljiva obrestna mera
kredit lahko najamejo tudi nekomitenti

nizki stroški odobritve

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

25.05.2016

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
SPLOŠNI POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega (vključuje tudi nosilca dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovaje) in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo
pogodb s kupci);
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
– bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB7, (upoštevana bonitetna ocena od SB1 do SB7, pri čemer SB1 pomeni najboljšo in SB7 najslabšo bonitetno oceno);
– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
– v vlogi imeti predvideno poslovanje z dobičkom v prihodnjih 3 letih;
– realno načrtovati pozitivni denarni tok v prihodnjih 3 letih;
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25.

Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je
mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.
Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.

Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja,
– osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1 : 1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo nepremičnega premoženja).

Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.1.2016 do vključno 25.9.2016, in sicer v obdobju 4 mesecev od posameznega prijavnega roka.

Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške
upošteva znesek z DDV.
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali
nakup poslovnih prostorov);
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve in
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog; 19.2.2016, 25.5.2016.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma neodobritev vloge.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.