Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila in posoja denarja za podjetja, krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri za podjetja, posojila in krediti

Posojila in posoja denarja za podjetja, krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri za podjetja, posojila in krediti

11.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Posojila in posoja denarja za podjetja, krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri za podjetja, posojila in krediti

Posojila in posoja denarja za podjetja, krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri za podjetja, posojila in krediti

 

Novi krediti SID banke za mala in srednje velika podjetja

Banka je za mala in srednje velika podjetja namenila 44 milijonov evrov, največji možni znesek pa je 3 milijone evrov.

 

Ljubljana − Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) je za mala in srednje velika podjetja namenila novih 44 milijonov evrov, ki jih je za dolgoročno namensko financiranje gospodarstvu posredovala prek poslovnih bank. Banka je sredstva, ki so podjetjem na voljo pri NKBM, Banki Celje, Banki Koper, Factor banki in Probanki, pridobila z zadolžitvijo pri nemški razvojni banki KfW.

Omenjene banke lahko kredite iz SID banke odobrijo za projekte malih in srednje velikih podjetij, in sicer predvsem za financiranje okoljevarstva, zlasti varstva voda, odvajanja odpadnih vod ali oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, zmanjševanja onesnaževanja zraka, zmanjševanja hrupa ali drugih škodljivih vplivov na okolje, sanacije zemljišč ipd.; financiranje obnovljivih virov energije, kot so sončna energija, energija biomase, bioplina, geotermalna energija, vetrna in vodna energija; financiranje učinkovite rabe energije in snovi, zlasti ukrepov, ki prispevajo k energijski učinkovitosti poslovnih prostorov in stanovanjskih enot; in financiranje okolju prijazne proizvodnje ali proizvoda, ki na inovativen način prispeva k preprečevanju ali zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. snovni učinkovitosti proizvodnje.

Kredite, katerih največji možni znesek je 3 milijone evrov, lahko pridobijo podjetja, katerih letni promet ne presega 50 milijonov evrov. Obrestna mera do končnih upravičencev je zaradi narave vira precej ugodnejša od siceršnjih tržnih in omejena navzgor. Da bi ta sredstva čim hitreje prišla do podjetij, je SID banka bankam posrednicam določila, da morajo kredite podjetjem nakazati v roku treh mesecev, sicer bodo morale sredstva vrniti.

 

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2015

P1  2015 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 13.03.2015

Predmet: predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen: je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

Pogoji:

 • ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih  delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2017,
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč (max 10%), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
 •  nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…).

Upravičeni so stroški, ki so ali bodo nastali med 1.1.2015 in 31.12.2015. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Kreditni in garancijski pogoji:

 • Obrestna mera za kredit znaša: 6 mesečni euribor + 0,95%
 • Stroški: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; strošek za odobritev garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno,
 • Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko,
 • Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Stopnja garancije, odplačilna doba in odlog plačila glavnice so odvisni od namena porabe kredita.

Podjetje lahko kandidira za:

 • mikrogarancije (zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev)
 • razvojne garancije (spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti).
Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:
 • za izdajanje garancij:  40.000.000 EUR; od tega je:
  • 30.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  • 10.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.
 • za subvencioniranje obrestne mere: 8.000.000 EUR; od tega je:
  • 6.000.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let in
  • 2.000.000 EUR sredstev namenjeno subvencioniranju obrestne mere podjetjem, ki so registrirana manj kot 5 let.

Višina odobrenega kredita in kreditni pogoji so odvisni od velikosti podjetja in kreditno-garancijske linije.

 

Roki za oddajo vlog:  7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 7. 9., 7. 10. 2015

 

 

 

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.