Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | SID banka objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij. Kreditiranje in financiranje podjetij, Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

SID banka objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij. Kreditiranje in financiranje podjetij, Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe

03.09.2016

SID banka je na spletni strani objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij iz Posojilnega sklada za MSP:

1. Razvojno – spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013 -2014 

  • za kredite v vrednosti od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

2. Razvojno – spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013 -2014

  • za kredite v vrednosti od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR.

Vloge podjetij bo SID banka pričela sprejemati od 14. oktobra 2013 dalje, in sicer izključno na spletni strani https://vloge.sid.si

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP1;
(b) ni podjetje v težavah2;
(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Podrobneje so pogoji razloženi v Posebnih pogojih financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP)

Opombe:
1 Malo in srednje veliko podjetje pomeni kategorijo velikosti upravičenca, kot je opredeljena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008 (Uradni list EU, št. L 214/3).
2 Podjetje v težavah pomeni upravičenca v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU 2004/C 244/02).

Dodatne informacije 

V primeru morebitnih vprašanj, na katera ne najdete odgovorov v objavljeni dokumentaciji, prosimo pokličite na tel. št. 01/ 2007 480 ali pošljite vaše vprašanje na elektronski naslov: msp@sid.si.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.