Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Spodbude za podjetništvo : Rast in razvoj je mogoče dosegati le s poznavanjem in spremljanjem poslovnih procesov. Podjetniški naložbeni center : financiranje, kreditiranje in posojila za podjetja

Spodbude za podjetništvo : Rast in razvoj je mogoče dosegati le s poznavanjem in spremljanjem poslovnih procesov. Podjetniški naložbeni center : financiranje, kreditiranje in posojila za podjetja

28.07.2016

Rast in razvoj je mogoče dosegati le s poznavanjem in spremljanjem poslovnih procesov

21. 7. 2015 POSLOVODENJE

Ta zapis boste brali 1 min. (Vir: http://www.runsimple.si/poslovodenje/rast-razvoj-je-mogoce-dosegati-le-s-poznavanjem-spremljanjem-poslovnih-procesov/)

Podjetja se z lastno rastjo ukvarjajo predvsem, ker neposredno vpliva na uspešnost, zato je en glavnih ciljev njihovih vodstev ohranjanje rasti. A ne glede na to, kako kom-petentno osebje angažirajo, jim to ne koristi prav dosti, če slabo poznajo poslovne pro-cese in ne obvladajo podatkovnih sistemov. Pametne poslovne odločitve je namreč nemogoče sprejemati brez ustreznega podatkovnega zaledja.

Podjetja pridobivanju podatkov in upravljanju z njimi še vedno posvečajo premalo pozornosti. Zastareli procesi in slabo povezani sistemi, s katerimi opravljajo svoje naloge, jim ne dopuščajo širšega vpogleda in nadzora nad delovanjem. Naraščajoča kopica razpršenih, nerelevantnih in slabo sistematiziranih podatkov pa le še otežuje sprejemanje premišljenih poslovnih odločitev.

Izziv, s katerim se morajo spopasti vodstva, je poslovne sisteme razumeti ne le kot tehnologijo, ki bo njihovim zaposlenim pomagala opraviti delo, temveč tudi kot konkurenčno poslovno orodje, ki omogoča enostavnejše upravljanje podjetja ter lahko pomembno pripomore k doseganju zastavljenih ciljev. Vodstva podjetij morajo zato najprej prepoznati prednosti poslovnih sistemov in jih nato za učinkovito upravljanje vključiti v vse vidike poslovanja.

Za vzpostavljanje, vodenje in nadzorovanje poslovnih procesov podjetja potrebujejo enotne sisteme, ki:

 • dopuščajo enostaven pretok informacij,
 • izboljšujejo načine pridobivanja podatkov iz najrazličnejših virov,
 • izboljšujejo kakovost pridobljenih podatkov in povečujejo njihovo zanesljivost,
 • omogočajo urejanje podatkov za dosego zastavljenih ciljev,
 • spodbujajo hitrejše odločanje.

Kaj vse omogoča enoten sistem za upravljanje poslovnih procesov, razlaga spodnja infografika.

 

Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014

(Vir: http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/spodbude-za-podjetnistvo-v-proracunu-2014)
Avtor Nejc Setnikar — 11.10.2013

Komentiraj!

V predlogu proračuna za leto 2014 je za spodbujanje podjetništva namenjenih skoraj 38 milijonov evrov, kar je za 22 milijonov evrov več kot jih je bilo za ta namen porabljenih letos. Poglejmo, kateri ukrepi so navedeni v proračunu za leto 2014.
MP coworking
Preizkusi nov
način dela.
mladipodjetnik.si
Sedež podjetja?
Lahko ga imate
v MP pisarni!
mladipodjetnik.si
Imaš računovodjo?
MP računovodstvo
za mlade podjetnike.
www.mladipodjetnik.si
Odpiraš podjetje?
Celovito svetovanje
pred odprtjem s.p..
www.mladipodjetnik.si
Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014

Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014 (Vir slike: sxc.hu)

V proračunu za leto 2014 so za namen spodbujanja rasti in razvoja podjetništva navedeni naslednji ukrepi:

1.) Spodbude za rast in razvoj podjetij

1. Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast

V okviru spodbud za novonastala podjetja in njihovo rast so ukrepi usmerjeni v izvajanje instrumentov finančnega inženiringa (lastniško in dolžniško financiranje) z  namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih malih in srednje velikih podjetij in razvoja trga lastniškega financiranja.

2. Instrumenti za rast in razvoj podjetij

Projekti na tem področju so usmerjeni v zagotavljanje finančnih virov za podjetja in podjetništvo, z namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih mikro, malih in srednje velikih podjetij in sicer tako s pomočjo instrumentov lastniškega in dolžniškega financiranja, kakor tudi neposrednih spodbud (subvencij).

2.) Subvencije za rast in razvoj podjetij

1. Uporaba netehnoloških inovacij pri razvoju in rasti

Izvajanje spodbud za novonastala podjetja, izvajanje projektov za prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov bližje trgu ter razvoj in implementacijo vavčerske podpore rasti in razvoju so v proračunu 2014 navedeni kot projekti, s katerimi se subvencionira rast in razvoj podjetij.

2. Povečanje števila podjetij, podprtih z lastniškim in dolžniškim virom financiranja

Projekti v tem primeru so usmerjeni v izvajanje instrumentov finančnega inženiringa (lastniško in dolžniško financiranje) z namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih malih in srednje velikih podjetij in razvoja trga lastniškega financiranja.

3. Podpora malim in srednjevelikim podjetjem

Sredstva v okviru podprograma so namenjena spodbujanju podjetništva:

– posredno z zagotavljanjem sredstev Slovenskemu podjetniškemu skladu za povečanje njegovega namenskega premoženja, ki služi za zagotavljanje različnih oblik finančnih instrumentov za mala in srednje velika podjetja in

– za zagotavljanje sredstev za olajšanje do virov financiranja za mala in srednje velika podjetja.

Sredstva ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti se nakazujejo na SRRS v skladu z določili Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Gre za 2,5% kupnin, o višini le-te pa mora poročati Ministrstvo za finance. Sredstva, ki jih prejme SRRS v obliki dokapitalizacije so namenjena posojilom za sofinanciranje malega podjetništva, razvoja podeželja in druge oblike gospodarske osnove na območjih, ker živita avtohtoni narodni skupnosti.

4. Slovenski podjetniški sklad – kupnine

Namen je povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada s ciljem zagotavljanja podpore malim in srednje velikim podjetjem.

3.) Spodbujanje začetnih in novih investicij

Z dodeljevanjem finančnih spodbud za TNI v obstoječa podjetja oz. ustanavljanje novih podjetij (greenfield investicije) z visoko/srednje visoko tehnologijo, ki bodo zagotavljala pogoje za odpiranje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, se zagotavljajo nove TNI.

Z ofenzivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI in zagotavljanjem informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju se zagotavljajo nove TNI in povečanje prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in Slovenije kot lokacije za TNI.

Izvedba oglaševalskih akcij in priprava promocijskih gradiv z namenom boljše predstavitve Slovenije, slovenskih institucij in gospodarstva na tujih trgih.

4.) Informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti

S pomočjo predstavitve na mednarodnih sejmih ali razstavah doma in v tujini se omogoča slovenskim podjetjem prodor na tuje trge. Preko konferenc, okroglih miz in drugih dogodkov tako doma kot v tujini, spodbujati večjo prepoznavnost slovenskega gospodarstva v tujini in iskanje novih poslovnih priložnosti. Povečanje zavedanja podjetij o pomenu, prednostih, nujnosti, ter možnostih s področja internacionalizacije ter seznanitev s sodobnimi pogledi in pristopi na internacionalizacijo. Spoznavanje različnih pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanja različnosti kultur, poslovnega komuniciranja in pridobitev različnih znanj s področja izvoza. Preko tržnih analiz olajšati odločitev slovenskim podjetjem pri vstopu oz. načinu vstopa na izbrane tuje trge.

Ostali ukrepi:

 • zagotavljati celovite, visokokakovostne in pravočasne informacije o tujih tržiščih ter o slovenskem poslovnem okolju in ponudbenih možnostih.
 • zagotavljati celovite, visokokakovostne in pravočasne informacije o tujih tržiščih ter o slovenskem poslovnem okolju in ponudbenih možnostih,
 • nuditi potrebno podporo (potencialnim) tujim investitorjem,
 • povečanje zavedanja podjetij po pomenu internacionalizacije ter seznanitev s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo,
 • spoznavanje različnih pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanja različnosti kultur, poslovnega komuniciranja,
 • pridobitev različnih znanj s področja izvoza,
 • preko tržnih analiz olajšati odločitev slovenskim podjetjem pri vstopu oz. načinu vstopa na izbrane tuje trge,
 • podrobnejša preučitev izvedljivosti projekta z različnih vidikov kot izhodišče za pripravo investicijskih projektov,
 • ugotavljanje konkurenčnosti oz. potenciala podjetij za internacionalizacijo,
 • oblikovanje načrta podjetij za internacionalizacijo,
 • promocija Slovenije pred aktivnostmi v tujini (delegacijami, sejmi, konferencami in ostalo),
 • zagotavljanje promocijskega gradiva o slovenskem poslovnem okolju,
 • posodobitev promocijskih brošur

Povzeto po: mf.gov.si in mf.gov.si

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.