Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Ugodni krediti za financiranje poslovanja. PNC Naložbe, Podjetniški naložbeni center krediti in posojila za podjetja

Ugodni krediti za financiranje poslovanja. PNC Naložbe, Podjetniški naložbeni center krediti in posojila za podjetja

08.05.2016

Kredit vam lahko omogoči tudi do 5-odstotni popust pri plačilu šolnine, ki vam ga v primeru, da šolnino poravnate v enkratnem znesku, prizna FOV. Bodite pozorni na datum vpisa – kredit mora biti do takrat že odobren.

 • Kredit za plačilo šolnine odlikujejo zelo nizki stroški financiranja.
 • Lahko ga najame vsak dodiplomski ali podiplomski študent oziroma bodoči študent kranjske Fakultete za organizacijske vede, in sicer ne glede na to ali ima status študenta ali pa je zaposlen.
 • V primeru, da sam ni kreditno sposoben, lahko kredit najamejo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki (bodočega) študenta.
 • Kreditni pogoji pa so enaki tako za komitente kot nekomitente Gorenjske banke.
 • Kredit je mogoče zavarovati s plačilom zavarovalne premije ali pa s poroštvom.
 • Letna nominalna obrestna mera znaša 4,95 % in sicer ne glede na to, ali gre za posojilo z rokom do 12 mesecev ali pa od 12 do 36 mesecev.
 • Potencialni kreditojemalci morajo biti pozorni le na datum vpisa; kredit za šolnino mora biti do takrat že odobren.

Fakulteta za organizacijske vede, ki z Gorenjsko banko sicer že dlje časa sodeluje tudi na drugih področjih, na ta način svojim študentom poleg sodobnega in uporabnega študija omogoča tudi njegovo večjo dostopnost.

 

Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit z odplačilno dobo nad 1 letom je namenjen financiranju nakupa poslovnih prostorov, opreme, dolgoročnih obratnih sredstev ali kapitalskim naložbam. Dolgoročni kredit vam zagotovi sredstva, ki jih boste potrebovali bodisi za širitev poslovanja bodisi za to, da bi izkoristili kakšno drugo dolgoročno poslovno priložnost.

Višina kredita in njegova ročnost sta odvisni od namena, vaše bonitete, sposobnosti odplačevanja, kakovosti zavarovanja ter vašega dosedanjega sodelovanja z banko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatki ter izkazi o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebna izkaznica prosilca;
 • dokumentacija za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
 • načrti in informacije za prihodnje poslovanje;
 • krajši investicijski program ali poslovni načrt;
 • dokumentacijo o realnosti predračunske vrednosti naložbe in virov financiranja;
 • gradbeno dovoljenje, če gre za novo zgradbo, ali priglasitev gradbenih del, če gre za adaptacijo zgradbe.

Oblike zavarovanja:

 • bianco menice;
 • zastava vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (hranilne vloge, vezani depoziti);
 • zastava premičnin (predmeti in oprema večje vrednosti);
 • zastava nepremičnin (poslovni in neposlovni gradbeni objekti);
 • poroštvo (druge pravne ali fizične osebe);
 • cesija terjatev;
 • bančna garancija;
 • drugo po dogovoru.

Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit z odplačilno dobo do 12 mesecev omogoča nenamensko porabo sredstev, praviloma pa se uporablja za financiranje tekočega poslovanja ali obratnih sredstev. Gorenjska banka vam na račun nakaže kredit v odobrenem znesku, s katerim prosto razpolagate.

Kredit praviloma vrnete ob njegovi zapadlosti, pred tem pa se lahko dogovorimo za  ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti za kredit. Tako višina kredita kot obrestna mera se določita glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja, kakovost zavarovanja ter dosedanjega sodelovanja z Gorenjsko banko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatki ter izkazi o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebna izkaznica prosilca;
 • dokumentacija za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
 • načrti in informacije za prihodnje poslovanje.

Oblike zavarovanja:

 • bianco menice;
 • zastava vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (hranilne vloge, vezani depoziti);
 • zastava premičnin (predmeti in oprema večje vrednosti);
 • zastava nepremičnin (poslovni in neposlovni gradbeni objekti);
 • poroštvo (druge pravne ali fizične osebe);
 • cesija terjatev;
 • bančna garancija;
 • zavarovanje po dogovoru.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.