Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Upravljanje s tveganji – III. del

Upravljanje s tveganji – III. del

03.11.2020

V prejšnjih prispevkih je bila predstavljena problematika upravljanja s tveganji. Ugotovili smo, da že temeljno pravno načelo določa, da je sklenjene sporazume potrebno spoštovat in se jih držat. Prav tako smo opozorili, da temu v praksi ni vedno tako, ter da se je v času epidemije koronavirusa COVID-19 plačilna disciplina še poslabšala. V nadaljevanju smo predstavili, da pravni red za sklenjeno pogodbo zagotavlja pravno varstvo, ki se kaže v tem, da je nespoštovanje pogodbenih obveznosti sankcionirano. Pri obravnavani problematiki smo prav tako omenili hipotekarni kredit, ki predstavlja dober, in verjetno vsem poznan, primer zavarovanja. S hipotekarnim kreditom se zavaruje posojilodajalec – torej banka – da bo odobreni kredit dobila vrnjen v celoti. V primeru hipotekarnega kredita gre za tako imenovano stvarnopravno zavarovanje, pri katerem je zastavljena nepremičnina.

Poleg poznanega hipotekarnega kredita, pravo pozna še drugo, verjetno prav tako dobro poznano sredstvo za zavarovanje kredita in tudi drugih obveznosti – poroštvo, ki smo ga nato podrobneje predstavili. V zvezi s tem smo omenili, da se pravno razmerje, ki ima sicer vse znake poroštva, a ni akcesorne narave, ne presoja po pravilih o poroštveni pogodbi, temveč bodo navadno v tem primeru prišla v poštev pravila neodvisne bančne garancije.

Prav tako akcesorna narava poroštva otežuje položaj upnika, saj lahko porok zoper njega uveljavlja vse ugovore glavnega dolžnika, ter tudi lastne ugovore. To seveda poroka spravlja v boljši položaj, otežuje pa položaj upnika, saj obstaja možnost, da bo porok zavračal izplačilo ter s tem zavlačeval postopek in nenazadnje zamaknil tudi poplačilo obveznosti. Zaradi te pomanjkljivosti poroštva je poslovna praksa razvila nov institut – neodvisno bančno garancijo.

V današnjih dneh se podjetja pri poslovanju in sklepanju poslov srečujejo z mnogimi tveganji, ki lahko ogrozijo poslovanje podjetja ter konec koncev tudi njegovo preživetje. Neodvisna bančna garancija je institut, ki lahko podjetja varuje pred določenimi tovrstnimi tveganji. Bančne garancije predstavljajo v poslovni praksi eno izmed najpomembnejših osebnopravnih varščin, tudi pri zahtevnejših gospodarskih poslih večjih vrednosti z mednarodnim elementom.

V naslednjem prispevku vam bomo predstavili značilnosti in pravila za bančno garancijo, ki predstavlja manj poznan institut za zavarovanje in utrditev pogodbenih obveznosti, vendar zaradi tega nič manj pomemben od ostalih.

Kaj je bančna garancija?

Bančna garancija je instrument zavarovanja obveznosti (bodisi finančnih ali nefinančnih). Uporablja se za zmanjšanje tveganja v primeru neplačila ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznost.

Kot izhaja že iz samega poimenovanja instituta, je izdajatelj bančne garancije banka (ali druga posebna finančna organizacija). Ta se nepreklicno zaveže, da bo ob pravočasni predložitvi pisne zahteve upravičenca za plačilo, izjave upravičenca o neizpolnjevanju obveznosti ter ob predložitvi morebitne druge zahtevane dokumentacije, če to izhaja iz pogojev garancije, plačala znesek, ki je določen v bančni garanciji. Bančna garancija je torej obveznost banke (izdajateljice garancije), da bo izplačala določen denarni znesek upravičencu, če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v bančni garanciji.

Kaj je neodvisna bančna garancija?

Za razliko od navadne bančne garancije, kjer lahko stranka uveljavlja ugovore iz temeljnega posla, je neodvisna bančna garancija neakcesorna. Zato bodo tudi v primeru pravnega razmerja, ki ima sicer vse znake poroštva, a ni akcesorne narave, navadno prišla v poštev pravila neodvisne bančne garancije. Pri neodvisni bančni garanciji torej obveznost garanta za izplačilo določenega denarnega zneska ni odvisna od posla in garant ne more uveljavljati ugovorov iz posla. Obveznost garanta zavezuje, četudi se po sklenitvi posla garancije izkaže, da je ta neveljavna.

Neodvisna bančna garancija se torej izda izrazito v korist upnika, ter breme dolžnika.

Kakšna je razlika med njima?

Razlika med navadno bančno garancijo in neodvisno bančno garancijo je predvsem v pogojih za njuno izdajo.

Kdo so stranke v garancijskem poslovanju?

Čeprav je sama izdaja bančne garancije enostranski pravni posel, so načeloma v njem udeležene tri stranke, in sicer:

  • naročnik – to je oseba, ki  priskrbi garancijo za zavarovanje svoje obveznosti iz osnovnega posla.
  • garant – to je banka ali druga posebna finančna organizacija, ki izda garancijo, neodvisno od osnovnega posla med naročnikom in upravičencem.
  • upravičenec – to je oseba, v korist katere je garancija izdana in ki z garancijo zavaruje svoje interese po osnovnem poslu.

Pri tem naj opozorimo, da imamo v okviru neodvisne bančne garancije opravka tudi z drugimi posli, in sicer:

  • osnovnim poslom, ki je sklenjen med naročnikom in upravičencem iz neodvisne bančne garancije, ter zaradi zavarovanja katerega se izdaja neodvisna bančna garancija.
  • pogodbo o izdaji garancije, ki jo banka garant sklene z naročnikom garancije, ter na podlagi katerega lahko ta zahteva morebitno povračilo izplačanega garantiranega zneska. S to pogodbo se banka zavaruje, da bo v primeru izplačila garancije prišla do poplačila izplačanega zneska.

Kdaj se lahko uveljavi?

Bančna garancija se izda v zvezi z določenim poslom. Ker je sredstvo zavarovanja, bi se naj pravice, ki izvirajo iz nje, uveljavljale, kadar pride do kršitve tega posla, v zvezi s katerim je bila sklenjena. Čeprav se lahko ta izda za zavarovanje bodisi finančne ali nefinančne obveznosti, pa se banka vedno zaveže, da bo v primeru kršitve izplačala določen denarni znesek.

Kakšni so pogoji?

Med pogoji je v neodvisni bančni garanciji vedno določen pisni poziv upravičenca, kot pogoj za unovčitev bančne garancije. Stranki se lahko dogovorita tudi drugače, ter določita dodatne pogoje, kot je na primer izjava upravičenca, da je temeljni posel kršen, ali izjava nadzornega, da dela niso narejena po dogovoru oziroma pogodbi.

Kakšne so sestavine neodvisne bančne garancije?

V Enotnih pravilih garancije na poziv so določene smernice, kaj naj bi neodvisna bančna garancija vsebovala, in sicer:

1. Nalogodajalec.

2. Upravičenec.

3. Banka garant.

4. Sklicna številka za prepoznavanje posla.

5. Številka ali drugi podatek za prepoznavanje neodvisne bančne garancije.

6. Znesek ali najvišji izplačljivi znesek.

7. Veljavnost neodvisne bančne garancije.

8. Pogoji, pod katerimi se lahko zahteva plačilo pri neodvisni bančni garanciji.

9. Zahteva za plačilo v papirnati ali elektronski obliki.

10. Jezik, v katerem mora biti napisana listina, določena v garanciji.

11. Stranka, ki je dolžna plačati stroške. (EPGP/ 8. člen, 2010)

Pri neodvisni bančni garanciji mora biti tudi natančno določeno in zapisano, da gre za neodvisno bančno garancijo. Potrebna je tudi navedba osnovnega posla ali kratek opis pogodbe ter razlog, zaradi katerega je bila garancija izdana.

Kakšne so prednosti neodvisne bančne garancije?

Kot omenjeno je neodvisna bančna garancija izdana izrazito v korist upnika. Banka bo primorana plačati brez ugovora (ki bi bodisi izvirali iz temeljnega posla, v povezavi s katerim je izdana neodvisna bančna garancija),m ter na prvi poziv. To zagotovo predstavlja veliko prednost z upnikove strani.

Prednosti bančne garancije v primerjavi z drugimi zavarovanji so tudi posebne lastnosti izdajatelja garancije – to je banke ali druge posebne finančne organizacije, ki načeloma veljajo za verodostojne in dobre dolžnike, ki izpolnijo svoje dolgove, in njena neodvisna narava.

Unovčitev neodvisne bančne garancije je hitra in enostavna, zaradi česar ta predstavlja dodatno prednost z vidika upnikovih interesov, ter odlično zavarovanje. Dodatno prednost predstavljajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko upnik unovči neodvisno bančno garancijo, saj se pogosto kot pogoj zahteva zgolj pisna zahteva za plačilo upravičenca bančne garancije.

Torej neodvisna bančna zavarovanja skoraj vedno koristijo upravičencu zavarovanja.

Kakšne so pomanjkljivosti neodvisne bančne garancije?

Vse navedene prednosti bančne garancije gredo v korist njenemu upravičencu, torej upniku temeljnega posla. Iz tega izhaja, da ta predstavlja veliko breme za dolžnika. To izhaja iz neodvisne narave, saj bo lahko upravičenec uveljavil neodvisno bančno garancijo, čeprav bi se izkazalo, da ima temeljni posel, v povezavi s katerim je izdana neodvisna bančna garancija, pomanjkljivosti oziroma napake. Pravica do že izplačanega zneska upravičencu se tako ugotavlja šele potem, ko je znesek že bil izplačan. Prav tako dolžnika bremenijo stroški odpiranja bančne garancije, kot je bančna provizija.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice