Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Vse kar morate vedeti o virih financiranja za zagon in razvoj podjetja. Podjetniški naložbeni center, krediti, posojila, financiranje in denar za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki

Vse kar morate vedeti o virih financiranja za zagon in razvoj podjetja. Podjetniški naložbeni center, krediti, posojila, financiranje in denar za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki

29.08.2016

Vse kar morate vedeti o virih financiranja za zagon in razvoj podjetja

Vir: http://www.innovation2020.eu/Dokumenti/Koristni_nasveti/Vse%20kar%20morate%20vedeti%20o%20virih%20financiranja%20za%20zagon%20in%20razvoj%20podjetja_final.pdf

UVOD Večina podjetij se v današnjem času, ki ga je zaznamovala nedavna gospodarska kriza, bojuje za obstanek na trgu. Gospodarske in socialne spremembe ter vsesplošen tehnološki napredek pred podjetja predstavljajo velik izziv, kako se nanje odzvati za uspešen preboj med globalno konkurenco. Vse te spremembe se med drugim odražajo tudi v financiranju podjetij. Dostop do finančnih virov je eden najpomembnejših izzivov za nastanek, preživetje in uspešno rast malih in srednje velikih podjetij (MSP), še posebej tistih, katerih proizvodi oziroma način poslovanja je zelo inovativen. Izziv zagotavljanja finančnih virov se je za MSP v Sloveniji in tudi Evropski uniji z nastopom finančne in gospodarske krize močno otežil, saj so utrpela dvojni šok: drastičen upad povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah in vzporedno zaostrovanje kreditnih pogojev bančnega sektorja, kar je močno vplivalo na njihove denarne tokove. V ekonomski politiki držav so MSP v zadnjih letih pridobila pomen in so tudi v nekriznih časih deležna posebnih ukrepov in programov za preživetje, rast in razvoj, ki so se v času finančne in gospodarske krize še okrepili. Na nastalo okoliščino so se tako aktivno odzvale vlade držav EU in tudi drugih držav po svetu, ki jih je prizadela globalna kriza, ter sprejele različne ukrepe, da bi omilile negativne učinke krize. V okviru prispevka smo se osredotočili na izzive MSP in vlad, povezanih z zagotavljanjem finančnih virov in pogojev za preživetje MSP, njihov nadaljnji razvoj in uspešno rast, kakor tudi ustreznih ukrepov in oblik pomoči držav za prestrukturiranje manj inovativnih podjetij v inovativna. Dostop do finančnih virov je eden najpomembnejših izzivov za nastanek, preživetje in uspešno rast malih in srednje velikih podjetij (MSP), še posebej tistih, katerih proizvodi oziroma način poslovanja je zelo inovativen. Izziv zagotavljanja finančnih virov se je za MSP v Sloveniji in tudi Evropski uniji z nastopom finančne in gospodarske krize močno otežil, saj so utrpela dvojni šok: drastičen upad povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah in vzporedno zaostrovanje kreditnih pogojev bančnega sektorja, kar je močno vplivalo na njihove denarne tokove. Trenutna globalna kriza je še posebej močno prizadela MSP, saj so bistveno bolj ranljiva od velikih podjetij, kar lahko pripišemo naslednjim razlogom (OECD, 2009):  bistveno težje zmanjšajo število zaposlenih;  njihova poslovna dejavnost je manj razpršena (diverzificirana);  imajo šibko finančno strukturo (relativno majhen delež kapitala v virih financiranja);  imajo v povprečju nižjo kreditno boniteto;  so v večji meri odvisna od bančnih kreditov in  imajo manj različnih možnosti za dostop do finančnih virov. Ker imajo mala in srednje velika podjetja manj možnosti za dostop do virov financiranja kot velika podjetja, so le-ta zelo odvisna od dostopnosti zunanjega financiranja s strani bančnega sektorja, ki se je z nastopom kreditnega krča močno otežilo. V času gospodarske krize so banke namreč manj pripravljene sprejemati visoka tveganja in se bojijo morebitnih stečajev podjetij, zato so izjemno previdne glede posojanja svojega denarja, kar posledično povzroči dvig obrestnih mer za posojila. 4 Ne glede na dejstvo, da so se v času krize močno znižale referenčne obrestne mere, ki jih določajo centralne banke, so se ob kreditnem krču stroški financiranja za posojilojemalce povečali. Dodatno oviro za dostop do posojil za MSP predstavlja visoka informacijska asimetrija med podjetji in bankami glede trenutnega in prihodnjega poslovanja podjetij, zaradi katere banke dodatno zvišajo obrestno mero oziroma celo zavrnejo kreditiranje, če podjetja nimajo dovolj kakovostnih zavarovanj. MSP so velikokrat vključena tudi v vrednostne verige na način, da so odvisna od velikih podjetij in na ta način v podrejenem položaju, kar jih lahko zaradi krize v velikih podjetjih pripelje v zelo nezavidljiv položaj. V Sloveniji smo tako na primer priča zelo negativnim učinkom krize velikih podjetij na mala podjetja v panogi gradbeništvo. Kljub krizi vsa MSP niso občutila problemov, povezanih z dostopom do virov financiranja. Zaradi močnega znižanja povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah podjetij so mnoga podjetja opustila svoje investicijske načrte ter zaradi tega tudi niso povpraševala po bančnih posojilih. Raziskava Evropske centralne banke (ECB) iz oktobra 2009 (ECB, 2009a) kaže, da je okrog 50 % bank udeleženih v raziskavi poudarilo, da ne opažajo večje spremembe obsega povpraševanja po kreditih oziroma kreditnih linijah s strani podjetij v primerjavi s predhodnim četrtletjem. Ta ugotovitev prav tako velja za drugo četrtletje 2009 in se nanaša tako na financiranje MSP kot tudi velikih podjetij. Ugotovitve omenjene raziskave med bankami je potrdila tudi raziskava iste inštitucije med MSP na temo dostopa do virov financiranja. Okoli polovica MSP iz evro območja ni zaznala večje spremembe v potrebnem obsegu zunanjih finančnih virov, tako v prvi kot tudi v drugi polovici leta 2009 (ECB, 2009b in ECB, 2010). Raziskavi ugotavljata, da je največji problem, s katerim se soočajo MSP v evro območju, povezan s prodajo izdelkov in storitev (27 % v prvi polovici in 28 % v drugi polovici leta 2009), zato se podjetja ukvarjajo predvsem z izzivom iskanja kupcev na obstoječih in novih trgih. Dostop do virov financiranja je druga največja težava MSP v evro območju (17 % v prvi polovici in 19 % v drugi polovici leta 2009). Iz odgovorov lahko sklepamo, da je povečanje obsega povpraševanja po izdelkih in storitvah na trgu še pomembnejši izziv za MSP od izboljšanja dostopa do virov financiranja. Omejitve povpraševanja po izdelkih in storitvah so torej v danem trenutku večji problem MSP pri doseganju poslovnih ciljev, kot so to omejitve dostopa do virov financiranja. Ko se bo pričelo povpraševanje po izdelkih in storitvah ponovno krepiti, se bodo potrebe podjetij po dostopu do zunanjih virov financiranja ponovno povečale in postale pomembnejši izziv za večino populacije evropskih MSP. Te teze potrjuje tudi aktualna raziskava Evropske komisije o dostopu MSP do virov financiranja Flash Eurobarometer 2009 , ki je pokazala, da 29 % vprašanih evropskih in kar 35 % slovenskih podjetji kot največji poslovni izziv vidijo v iskanju kupcev za izdelke oziroma storitve, kar je verjetno posledica močnega upada povpraševanja na trgu v času neposredno pred izvedbo raziskave.

 

KAZALO VSEBINE UVOD …………………………………………………………………………………………………………………………3 1. VIRI FINACIRANJA PODJETIJ ……………………………………………………………………………………6 1.1. Dolžniški viri financiranja podjetja…………………………………………………………………….7 1.1.1. Faktoring…………………………………………………………………………………………………7 1.1.2. Leasing ……………………………………………………………………………………………………9 1.2. Lastniški viri financiranja podjetja ……………………………………………………………………9 2. TVEGANI KAPITAL………………………………………………………………………………………………..12 2.1. Financiranje s tveganim kapitalom………………………………………………………………….12 2.2. Skladi tveganega kapitala ………………………………………………………………………………13 3. SKLADI IN NALOŽBE TVEGANEGA KAPITALA V SLOVENIJI………………………………………….14 4. POSLOVNI ANGELI ……………………………………………………………………………………………….22 4.1. Poslovni angeli v Sloveniji ………………………………………………………………………………22 5. UKREPI ZA PODPORO ZA ZAGON IN RAZVOJ PODJETIJ …………………………………………….23 5.1. Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju in vavčersko usposabljanje …………………23 5.2. Sredstva za zagon podjetja – Javni razpis P2 – za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2010 (P2) …………………………………………………………..24 5.3. Produkt P1 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ……..25 5.4. VALOR – spodbujanje procesa komercializacije znanja………………………………………25 5.5. Razvojni centri slovenskega gospodarstva ……………………………………………………….25 5.6. Lastniško financiranje – tvegani kapital, mezzanin krediti ………………………………….26 5.7. Dodeljevanje finančnih spodbud za tuje neposredne investicije (Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011)………..26 5.8. Razvojni centri slovenskega gospodarstva ……………………………………………………….26 5.9. Podpora reševanju in prestrukturiranju podjetij……………………………………………….26 5.10. Subvencija za samozaposlitev …………………………………………………………………….27 5.11. Start up kredit Nove KBM …………………………………………………………………………..28 6. KONTAKTNI PODATKI INSTITUCIJ VIROV FINANCIRANJA V RS……………………………………29 7. UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA…………………………………………………………………………31

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.